ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรอบรมวิชาชีพ ระบบทวิภาคี หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เน้นมาตรฐานสมรรถนะ (31 ส.ค.2557)

รายละเอียด:

More screenshots: