ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

 • สุขิตา บุญร่วม และดวงกมล โพธิ์นาค (2558). การนำเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงมาใช้ประกอบสื่อการเรียนรู้บนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบก้อนเมฆ. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 9
  ฉบับที่ 2 (เมษายน พ.ศ. 2558 – ธันวาคม พ.ศ.2558), นครราชสีมา, หน้า 38-44.
 • ธีระ แสนทวีสุข และดวงกมล โพธิ์นาค (2558). การเขียนโปรแกรมเกมด้วย Stencyl การเรียนรู้ในแบบศตวรรษที่ 21. วารสารสารสนเทศ  ปีที่  14  ฉบับที่ 1. กรุงเทพมหานคร.  หน้า  9-21.
 • หทัยชนก  เชื่อมกลาง และดวงกมล  โพธิ์นาค(2558). การประยุกต์ใช้ GPRS ร่วมกับแอพลิเคชั่นสำหรับการจัดการความรู้ข้อมูลและข่าวสารส่งเสริมการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน. วารสารทางการศึกษาพัฒนาเทคนิคศึกษา.ปีที่ 27 ฉบับที่ 93 มกราคม-มีนาคม 2558, กรุงเทพฯ, หน้า 21-27.
 • ไพรัชนพ วิริยวรกุล และ ดวงกมล โพธิ์นาค (2557). Google Apps for Education นวัตกรรมทางการศึกษา    ยุคดิจิทัล. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที 7 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม. 2557, กรุงทพฯ , หน้า 103-112.
 • บุญค้ำ ดีสุขสาม และดวงกมล โพธิ์นาค (2557). แนวคิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่พระพุทธศาสนา. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
  เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557, กรุงทพฯ , หน้า 167-167.
 • ทิพวรรณ มีพึ่ง และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การนำเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้เทคนิค Augment Reality สำหรับส่งเสริมจินตนาการการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. วารสารครุปริทัศน์
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2555, กรุงทพฯ , หน้า 53-55.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค (2554). แบบสอบถามออนไลน์สำหรับการทำงานวิจัยในยุค ICT ด้วย GOOGLE       DOCUMENTS. วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, เดือนกันยายน – ธันวาคม. 2554, กรุงเทพฯ, หน้า 122-128.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ / บทความวิจัยในวารสาร

 • ดวงกมล โพธิ์นาค และกองทอง บุหร่า. (2560). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 2,1 (มกราคม –มิถุนายน) :  34-44.
 • ดวงกมล  โพธิ์นาค และรัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์. (2559). ผลการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม Google Application โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1,2 (พฤษภาคม – ธันวาคม) : 108-117.
 • นำโชค วัฒนานัย, พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์, ดวงกมล โพธิ์นาค (2559).การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เรื่อง จลนศาสตร์หุ่นยนต์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ : 10 ฉบับที่ : 4 เลขหน้า : 52-64.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค (2559) การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 45-58.
 • ธนาวุฒิ นิลมณี, ดวงกมล โพธิ์นาค และกฤช สินธนะกุล. (2559). การจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ VARK ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 11, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559). 145-158.
 • ญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ, ดวงกมล โพธิ์นาค และสุรพันธ์ ตันศรีวงษ์. (2559). การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบการถ่ายโยงการเรียนรู้ ด้วยโมเดล E2P2P เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดทำโครงงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ศึกษา. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 : 146-154, กรุงเทพฯ.
 • นวพรรษ เพชรมณี และดวงกมล โพธิ์นาค. (2559). รูปแบบการเรียนเน้นการจำโดยกฏแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมการบูรณาการทางความจำ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 : 182-190, กรุงเทพฯ.
 • ขนิษฐา ดีสุบิน, ดวงกมล โพธิ์นาค และมนต์ชัย เทียนทอง. (2559). การสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเครือข่ายที่จำแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4MAT
  โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นไม้. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 : 130-137, กรุงเทพฯ.
 • วิชญา  รุ่นสวรรณ์ ดวงกมลโพธิ์นาค  และปริวัฒน์  วิสูตรศักดิ์ (2558). รูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์.  วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558, กรุงเทพฯ.
 • นำโชค วัฒนานัย, พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์, ดวงกมล โพธิ์นาค (2557). การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมาน คุณลักษณะที่สำคัญด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา, วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2557, กรุงเทพฯ, หน้า 121-136.
 • พรรณธิภา เพชรบุญมี , ดวงกมล โพธิ์นาค และมนต์ชัย เทียนทอง (2556). การพยากรณ์รูปแบบการเรียนรู้ตามประสบการณ์ ของเดวดิ โคล์ป โดยใช้กฎการจำแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ที่ 21 ฉบับที่ 6(ฉบับพิเศษ) 2556,กรุงเทพฯ, หน้า 547-557.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค, ศจีมาจ ณ วิเชียร และมนต์ชัย เทียนทอง (2555). การศึกษาการใช้หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยบูรณาการกับระบบการจัดการความรู้สำหรับนักวิจัยมือใหม่ เรื่องการเขียนโครงร่างงานวิจัย, วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม – ธันวาคม 2555, กรุงทพฯ , หน้า 100-110.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ / บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ

 • ดวงกมล  โพธิ์นาค. (2560). ผลการจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้เป็นทีมด้วยแอพพลิเคชั่น Edmodo รายวิชาการฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”. (23 – 24 มีนาคม 2560), พิษณุโลก.
 • ดวงกมล  โพธิ์นาค และภัทรพร  นุชน้อย. (2560). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเว็บช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชาการออกแบบกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะด้านงานออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”. (23 – 24 มีนาคม 2560), พิษณุโลก.
 • ดวงกมล  โพธิ์นาค. (2560). รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12, 3 มีนาคม 2560, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • ดวงกมล  โพธิ์นาค. (2560).  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.
 • ศรันยู เสนานาญ,อรพรรณ ทองแก้ว และดวงกมลโพธิ์นาค (2559). การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโมบายวงล้อ lean บริหารเวลายาเคมีบำบัด. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 2016-2 ด้านทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์และการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจและบริการวิชาการครั้งที่ 10 (ACTIS&NCOBA 1th). วันที่ 24 มิถุนายน 2559, ฉะเชิงเทรา.
 • ปิยะทัศน์ เจียงศิริพันธ์, ณัฏฐพล ศรีกิจพิพัฒน์ และดวงกมลโพธิ์นาค (2559). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นซื้อขายสินค้าโอทอป บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 2016-2 ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์และการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจและบริการวิชาการ ครั้งที่ 10 (ACTIS&NCOBA 1th). วันที่ 24 มิถุนายน 2559, ฉะเชิงเทรา.
 • ดวงกมลโพธิ์นาค. (2559). รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญาในศตวรรษที่ 21. การประชุมวิขาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 54, วันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพฯ.
 • พรรณธิภา เพชรบุญมี, ดวงกมล โพธิ์นาค และมนต์ชัย เทียนทอง. (2559). ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามประสบการณ์ของเดวิดโคล์บ ที่วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมืองข้อมูล และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยรูปแบบของสเตค. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559.
 • ธนาวุฒิ นิลมณี, ดวงกมล โพธิ์นาค และกฤช สินธนะกุล (2557). กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้เพื่อปรับเหมาะกับผู้เรียนตามรูปแบบวีเออาร์เค โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบทุกหนทุกแห่ง. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 , วันที่ 16 พฤษภาคม 2557, สงขลา.
 • พรรณธิภา เพชรบุญมี, มนต์ชัย เทียนทอง และดวงกมล โพธิ์นาค. (2556). การจําแนกข้อมูลรูปแบบการเรียนรู้ตามประสบการณ์ของเดวิด โคล์บ ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556.
 • ขนิษฐา ดีสุบิน, มนต์ชัย เทียนทอง และดวงกมล โพธิ์นาค (2556). คุณลักษณะการเรียนรู้นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556. หน้า 877-883.
 • กองทอง บุหร่า และดวงกมล โพธิ์นาค (2556). การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนช่วยสอนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการแอนดรอย รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ตามแนวคิด ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม. ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556, กรุงเทพฯ.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค และธนยศ สิริโชดก (2555). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับการจัดการความรู้
  บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเซียน : นโยบายและกระบวนการ, วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2555, กรุงเทพฯ, หน้า 114 – 122.
 • พระมหา บุญค้ำ ดีสุขสาม  และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้สื่อธรรมะตามแนวทางทศชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อเจตคติด้านคุณธรรมจริยธรรมของพุทธศาสนิกชน, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์แห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555, กรุงเทพฯ.
 • ลือ บุญร่วม และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). รูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดทาแฟ้มสะสมงาน และให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยคอมพิวเตอร์ศึกษา, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์แห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555, กรุงเทพฯ.
 • คเนศ เจ๊ะแล และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะการรู้หนังสือของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์แห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555, กรุงเทพฯ.
 • นพรัตน์ วินิชาคม และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับสื่อสังคมเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บด้วยโปรแกรมจูมล่าของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี. การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 8 “การบริหารจัดการแห่ง
  โลกพลวัต”  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วันที่ 12 ตุลาคม 2555. กรุงเทพฯ.
 • ภานุพงศ์ ดีแก้ว และดวงกมล โพธิ์นาค (2555) รูปแบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555, กรุงเทพฯ.
 • ทิพวรรณ มีพึ่ง และดวงกมล โพธิ์นาค (2555) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้เทคนิค Augmented Reality สำหรับส่งเสริมจินตนาการ การเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียน ตามทฤษฎีของกาเย่, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยศิลปากร, วันที่  5 ตุลาคม 2555. นครปฐม.
 • ณัฐฌานนท์  ศรีนวล และดวงกมล โพธิ์นาค (2555) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่าย เรื่อง การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ(STAD)บนฐานการจัดการความรู้, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยศิลปากร, วันที่  5 ตุลาคม 2555. นครปฐม.
 • วัชรนนท์ บัวผัน และดวงกมล โพธิ์นาค (2555)  รูปแบบการประยุกต์ใช้งาน Google Document สำหรับการจัดการเรียนการสอนบทเรียนโมดูลที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา โครงสร้างข้อมูล, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยศิลปากร, วันที่  5 ตุลาคม 2555. นครปฐม.
 • ธัญญธร  ผิวผ่อง และดวงกมล โพธิ์นาค (2555) รูปแบบการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมควบคุมแขนกลผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา แบบหน้าจอสัมผัส บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับการจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยศิลปากร, วันที่  5 ตุลาคม 2555. นครปฐม.
 • ฝนทิพย์ เพชรจำรัส และดวงกมล โพธิ์นาค (2555), ผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • ณัฐนี วัฒชัยยิ่งยง, ดวงกมล โพธิ์นาค และ วิทวัส ทิพย์สุวรรณ (2555). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบวีดีโอสาธิตร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการใช้งานโปรแกรมตารางงานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • นวฤกษ์ จิตรวิบูลย์, ดวงกมล โพธิ์นาค และ วิทวัส ทิพย์สุวรรณ (2555). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานตารางคำนวณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • ภัทรพร นุชน้อย, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และ ดวงกมล โพธิ์นาค (2555). ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอน กับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • ปราโมทย์ ธนะสำเริง, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). ระบบช่วยเหลือการใช้ระบบสารสนเทศด้วยวิธีแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • มนูญ บุญญะ, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และ ดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การพัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานอุณหภูมิตู้เก็บเซรั่มแบบออนไลน์กรณีศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • รัชฎาพร กันเสนาะ, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และ ดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การเปรียบเทียบความพึงพอใจของระบบจัดการรหัสอ้างอิงเอกสารสำหรับการสืบค้นเอกสารกรณีศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • จีรนันท์ ตะสันเทียะ,วิทวัส ทิพย์สุวรรณ, และดวงกมล โพธิ์นาค(2555). การพัฒนาระบบรายงานผลการใช้อินเทอร์เน็ตภายในองค์กรแบบออนไลน์โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • อรพรรณ กันทะเขียว, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค(2555). การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • รุ่งนภา ภูมิบุตร, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การศึกษาผลการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสินค้า และคำนวณแสงสว่าง เพื่อสนับสนุนธุรกิจการขายโคมไฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • อังสนา ผ่อนสุข, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการจัดการข้อมูลส่งเล่มโครงงานและปริญญานิพนธ์นักศึกษา กรณีศึกษา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • ศศิธร ลักษณะ , วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการไทยคิดคอม, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13, วันที่ 17 กมภาพันธ์ 2555, ขอนแก่น, หน้า 1067-1072.
 • ชวันธร สัมฤทธิ์ , วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนร้โดยใช้เทคโนโลยีพอดคาสต์สําหรับไอแพด เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเทคนิคการทําวิจัยพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13, วันที่ 17 กมภาพันธ์ 2555, ขอนแก่น, หน้า 1073-1079.
 • รัตนาภรณ์ ประกอบทรัพย, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การประยุกต์รูปแบบการนําเทคโนโลยี ICT การส่งข้อความบนโทรศัพท์มือถือผ่านระบบควบคุมการแจ้งเตือนการคืนทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยราชพฤกษ, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13, วันที่ 17 กมภาพันธ์ 2555, ขอนแก่น, หน้า 1080-1087.
 • มัลลิกา  ผ่องแผ้ว, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ  และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). ผลการประยุกต์ใช้งานระบบรายงานอุบิติการณ์ความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล สำหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการพยายาบาล. การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่ 5 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลซ พัทยา ชลบุรี, หน้า 158.
 • จตุเดช ทองมี, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ  และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การพัฒนาและหาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บแบบทบทวน วิชาสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย. การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่องการบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 29 พฤษภาคม 2555, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต, หน้า 177.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค และวิทวัส ทิพย์สุวรรณ (2555), “การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ MIAP ร่วมกับสื่อเครือข่ายสังคมของนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ภายใต้อาจารย์นิเทศให้คำปรึกษาเทคนิควิธีการสอน”, การประชุมวิขาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 50, วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพฯ.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค. (2554), “การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน”, การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง”, วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554, จันทบุรี, หน้า 54 – 60.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค และวิทวัส ทิพย์สุวรรณ (2554), “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เทคนิคการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้โครงงานเป็นหลักร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในโครงการอาสาพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ชุมชน”, การประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2554, ภูเก็ต, หน้า 208 – 223.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค (2554), “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา”, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554, วันที่ 21 ตุลาคม 2554, กรุงเทพฯ, หน้า 767 – 778.