วิทยากร

 • วิทยากรฝึกอบรม ด้านคอมพิวเตอร์ บริษัทเอกชน
 • วิทยากร การฝึกอบรม เรื่อง e-learning เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น
  > บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  http://teched.rmutp.ac.th/new/2014/09/e-learning57/
 • วิทยากร การฝึกอบรม เรื่อง วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • วิทยากร การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรอบรมวิชาชีพ ระบบทวิภาคี หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เน้นมาตรฐานสมรรถนะ
 • วิทยากร การฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ Google App สำหรับการใช้งานทรัพยากรร่วมกันในองค์กร
 • วิทยากร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติประยุกต์ใช้งานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยากร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  >  บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  >  บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  http://www.camt.cmu.ac.th/th/public.php?id=748
      เผยแพร่ข่าว เชียงใหม่นิวส์  http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=372379
 • วิทยากร การฝึกอบรม การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะนักศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศุนย์หันตรา  http://www.register.rmutsb.ac.th/th/news_detail.php?newsid=news201506101606521#
 • วิทยากร การฝึกอบรมโครงการการอบรมครู หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • วิทยากร การฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา เชียงใหม่
 • วิทยากร การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ด้านระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพ สำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร