คลังเก็บผู้เขียน: admin

ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค

_MG_8719_MG_8719มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เหตุการณที่สำคัญ

  • คณะผู้จัดทำสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพด้าน ICT ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 1(พ.ศ. 2557)
  • คณะผู้จัดทำสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพด้าน ICT ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2(พ.ศ. 2558)
  • วิทยากร การฝึกอบรม เรื่อง e-learning เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน
  • วิทยากร การฝึกอบรม เร่ือง การประยุกต์ Google App สำหรับการใช้งานทรัพยากรร่วมกันในองค์กร
  • วิทยากร การฝึกอบรม เรื่อง วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  • วิทยากร การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรอบรมวิชาชีพ ระบบทวิภาคี หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เน้นมาตรฐานสมรรถนะ
  • วิทยากร การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพ
  • การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการประเมิน และ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 2-7 มีนาคม 2558 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  http://www.tpqi.go.th/detail.php?WP=qmuZA21CM5O0hJatrTZo7o3Q

การติดต่อทางเมล์  tantawan_ple@hotmail.com